Regulamin

Korzystania z Aplikacji kidsup

§1
Definicje pojęć

1. Spółka Nastap Tech – Nastap Tech Spółka Akcyjna. (61-409) Poznań przy ul. Lelewela 6A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699834, posiadającego nr NIP: 6060101216 i nr REGON: 368568706, zwany dalej – usługodawca aplikacji.

2. Aplikacja – Program komputerowy o nazwie kidsup. Dostępna w wersji webowej oraz w wersji mobilnej w sklepach App Store i Google Play.

3. Regulamin – Regulamin korzystania z aplikacji kidsup, dostępny na stronie www.kidsup.pl/regulamin

4. Placówka - przedszkole lub żłobek korzystające z Aplikacji, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, w ramach której Placówka funkcjonuje.

5. Użytkownik – osoba fizyczna – w tym konsument - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

6. Hasło kod PIN – dane dostępowe do aplikacji, wysyłany do użytkownika pod wskazany wcześniej numer telefonu, służy do pierwszego logowania w aplikacji.

7. Dane logowania – dane osobowe (numer telefonu i kod pin), które są wymagane do logowania w aplikacji.

8. Umowa - umowa o świadczenie usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas określony.

9. RODO - Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taki danych. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jeden.:Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późno. zm)

11. Pliki cookies - informacje tekstowe na urządzeniu użytkownika, które mogą być odczytywane przez sytem teleinformatyczny.

§2
Postanowienia wstępne

1. Uzyskując dostęp do aplikacji Spółki kidsup (w tym aplikacji dla urządzeń przenośnych) udostępnionych przez kidsup (zwanych łącznie „usługami”) Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin („Regulamin”). Spółce kidsup przysługuje tytuł prawny do niniejszych usług, lub są przez nią kontrolowane. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie powinien korzystać z aplikacji ani uzyskiwać do nich dostępu.

2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Spółki kidsup należy odpowiednio stosować do właściciela autorskich praw majątkowych do Aplikacji, którym jest Spółka Akcyjna kidsup z siedzibą w Obornikach (64-600) przy ul. Kalinowej 6 o nr NIP: 6060101216.

3. Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem aplikacji treści zawierających elementy przemocy, nagości, częściowej nagości, treści dyskryminacyjnych, niezgodnych z prawem, promujących nienawiść, treści pornograficznych oraz zdjęć i innych treści o podtekście seksualnym.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą czynność wykonywaną za pośrednictwem jego konta w aplikacji i zobowiązuje się nie przekazywać swojego konta, nazwy użytkownika ani jakichkolwiek innych praw do konta innym osobom.

5. Zabronione jest wyłudzanie, gromadzenie lub wykorzystywanie danych logowania innych użytkowników aplikacji kidsup.

6. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy i dbanie o jego bezpieczeństwo.

7. Zabrania się wykorzystywania usług do nielegalnych lub niedozwolonych działań. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa, warunków i regulacji mających zastosowanie do korzystania z usług i z treści użytkownika (rozumianych zgodnie z poniższą definicją), w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich.

8. Zabronione jest wprowadzanie zmian do serwisu, dostosowywanie lub ulepszanie go, a także modyfikowanie lub dostosowywanie innych witryn, aby fałszywie wykazywały związek z usługą lub aplikacją kidsup.

9. Spółka kidsup zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w aplikacji, a także do zablokowania dostępu Użytkownika do aplikacji w uzasadnionych przypadkach bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Za uzasadniony przypadek będzie uznawane w szczególności korzystanie przez użytkownika z aplikacji kidsup niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Użytkownik może dezaktywować swoje konto. W przypadku dokonania przez Użytkownika dezaktywacji konta lub jego usunięcia, dane Użytkownika zapisane na tym koncie zostaną trwale usunięte.

11. Zgodnie z Regulaminem po zakończeniu korzystania z aplikacji wszystkie licencje i inne nabyte przez Użytkownika prawa utracą ważność.

12. Spółka kidsup zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian do Regulaminu („zmiany Regulaminu”) według własnego uznania. Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianach Regulaminu, zanim wejdą one w życie, chyba że zmiany te będą umotywowane względami prawnymi lub administracyjnymi. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień o zmianach Regulaminu poprzez ich publikację na stronach aplikacji i akceptuje fakt, że korzystanie z usług (lub podejmowanie innych określonych przez nas czynności) po wejściu w życie zmianami Regulaminu oznacza akceptację tych zmian. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkimi wprowadzonymi zmian przed skorzystaniem z usług. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich publikacji bądź w późniejszym momencie określonym w niej i od tego momentu obowiązują w odniesieniu do korzystania z aplikacji. Przed wejściem w życie zmiany Regulaminu wszystkie zaistniałe spory będą rozwiązywane w oparciu o obecny Regulamin.

§3
Zasady korzystania z aplikacji

1. Spółka kidsup świadczy usługę drogą elektroniczna - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jeden.:Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późno. zm)

2. Aplikacja kidsup jest dostępna dla wszystkich użytkowników, w wersji webowej lub mobilnej.

3. Dostęp do aplikacji pod wskazanymi adresami: komputer - https://www.kidsup.pl , App Store - https://apps.apple.com/us/app/kidsup/id1451646951?l=pl&ls=1 , Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kidsup.kidsup&hl=pl

4. Aplikacji działa w trybie online, tj. Kiedy użytkownik posiada dostęp do Internetu.

5. Usługodawca w ramach aplikacji umożliwia komunikację pomiędzy Placówką a użytkownikiem. Świadczone usługi drogą elektroniczna mają charakter wyłącznie informacyjny. Warunkiem zawarcia umowy z użytkownikiem jest udzielenie licencji na korzystanie z aplikacji.

6. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia konkretnych usług regulaminów odrębnych do niniejszego.

§4
Zakładanie konta w aplikacji

1. Administrator placówki tworzy konta użytkowników.

2. Dane do stworzenia konta, które są wymagane (imię i nazwisko, numer telefonu)

3. Pod wskazany numer telefonu jest wysyłany kod PIN, który połączony z numerem telefonu weryfikuje użytkownika. Prawidłowo uzupełnione dane pozwalają na logowanie do aplikacji.

4. Użytkownik ma pełen wgląd do swoich danych oraz dziecka w aplikacji.

5. Poprzez korzystanie z aplikacji lub uzyskanie do niego dostępu użytkownik gwarantuje, że jego działania są zgodne z przepisami obowiązującymi w prawie polskim.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest placówka, do której uczęszcza dziecko. Zgodnie z art. 37 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Spółka kidsup jest procesorem podmiotem przetwarzającym dane, które otrzymuje od Administratora placówki i wykonuje na jego zlecenie umowę o świadczeniu usługi drogą elektroniczna.

3. Administrator danych przetwarza udostępnione mu dane osobowe Użytkownika , o których mowa w zakresie niezbędnym do organizacji i funkcjonowania Aplikacji przez Użytkownika, oraz w celach, informacyjnych i statystycznych, na co Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.

4. Na podstawie dodatkowo wyrażonej przez Użytkownika zgody (w szczególności poprzez zamówienie przez Użytkownika usługi Newslettera), dane te mogą być przez Administratora wykorzystywane celem przekazywania Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji lub poza nią niezamówionych informacji w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących oferty Administratora.

5. Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.

7. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§6
Wymagania sprzętowe

1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Aplikacja jest dostępna dla urządzeń mobilnych i można pobrać tylko i wyłącznie z autoryzowanych sklepów (App Store lub Google Play) a także na urządzenia stacjonarne (komputery).

2. Urządzenia mobilne, na których może zostać uruchomiona aplikacja musi spełniać wymagania techniczne: aplikacja w wersji iOS z App Store - iOS w wersji min 9.0, aplikacja w wersji Android z Google Play - w wersji Android 5.0

3. Urządzenia stacjonarne, na których może zostać uruchomiona aplikacja w wersji webowej, posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową tj. (Chrome, Safari, Opera, Firefox, Mozilla) - dostarczoną przez producenta w najnowszej wersji.

4. Spółka kidsup nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych powyżej.

§7
Prawa własności intelektualnej

1. Nazwa i logo kidsup są znakami towarowymi należącymi do Spółki kidsup. Zabrania się ich kopiowania, imitowania oraz wykorzystywania w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki kidsup.

2. Aplikacja jest chroniona prawami autorskimi, powielanie zawartości grafik, zdjeć, tekstów jest zabronione.

§8
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Aplikacja nie gwarantuje, że treści będą „wolne od błędów”, mogą zawierać błędy wyświetlanych informacji. W sytuacji takiej należy to zgłosić pod adres: kontakt@kidsup.pl

2. Ponadto Spółka kidsup - niniejszym wykluczają wszelkie gwarancję prawa do bezproblemowego użytkowania. Zapis dotyczy urządzenia użytkownika końcowego, który jest jego właścicielem. W sytuacji, której problem z użytkowaniem aplikacji występuje należy to zgłosić pod adres: kontakt@kidsup.pl

3. Poprzez korzystanie z aplikacji lub uzyskanie do niego dostępu użytkownik gwarantuje, że jego działania są zgodne z przepisami obowiązującymi w polski prawie.

§9
Reklamacje

1. Wszelkie zapytania, sugestie, reklamacje, oświadczenia oraz informacje o zaistniałych problemach dotyczących Aplikacji, Użytkownik może kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kidsup.pl

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym stanowiącym jedną z zakładek www.uokik.gov.pl: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§10
Pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych jest Placówka, do której uczęszczają dzieci. Placówka powierza dane Administratorowi w celu zapewnienia możliwości korzystania z aplikacji.

2. Aplikacja wersja webowa wykorzystuje pliki cookies do odczytu i prawidłowego funkcjonowania aplikacji w celach statystycznych.

§11
Postanowienia końcowe

1. Spółka kidsup zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów – w szczególności w obliczu nowelizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Spółka kidsup zastrzega sobie możliwość sporządzania konkretnych usług regulaminu odrębnych do niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego – w tym w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach Konsumenta oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. W przypadku zaistniałych sporów pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą to umożliwiały, będą one poddawane pod rozstrzygniecie przed Sądem rzeczypospolitej Polskiej, właściwym ze względu na siedzibę Spółki kidsup.